" તમામ પ્રકારની શૈક્ષણિક માહિતી અહીં ઉપલબ્ધ છે"

CCC PRACTICAL PAPER-

CCC PRACTICAL PAPER

�� CCC practical paper��  
➡date 26/12/2014 ➡time-3.00 to 5:30

Tamaru sit number nu folder banavo tema nam nu sabfolder banavo
nam na folder ma data nam nu folder banavo tema office nam nu folder banavo data ni size folder ma lakho [text fail]
mail Marj 5 mitro ne janm divas ni Jan karato patra lakho datasors fail namana folder ma save karo
rashtra dhvj dori tema rang puro
notepad ma 5 animal na nam lakho fail save karo
makan. banavva mate Benk lon 17000 no masik hapto outlook ma remainder set karo 
        

No comments:

Post a Comment