" તમામ પ્રકારની શૈક્ષણિક માહિતી અહીં ઉપલબ્ધ છે"

Upper Primary Bharti- 2014. Submit Krvana Documents List

-->>DOCUMENTS LIST

- L.C
- F.y.b.a
- S.y.b.a
- T.y.b.a
- B.ed Result -Trial.
- B.A nu TRIAL
- M.a part 1& 2
- M.A nu TRIAL
- PTC-  1&2
- PTC TRIAL & NCTE manyata
- TET-2 CERTIFICATE.
- NON- CRIMINAL CERTIFICATE.(AFTER 1/4/2014 )
- CAST CERTIFICATE.

FEE.
OPEN CATEGORY = 200/-
OBC/ST/S.C= 100/-

No comments:

Post a Comment